ALGEMENE VOORWAARDEN THE WALKING DEAD EVENT

SPELREGELS 'ONTMOET DE CAST VAN TWD'

Alle werknemers van FOX Networks Group B.V. (“FOX”) zijn uitgesloten van deelname aan de prijsvragen van FOX.

Door het beantwoorden van de vragen op Facebook gaat u automatisch akkoord met deze specifieke actievoorwaarden

De hoofdprijs bestaat uit één toegangskaart voor The Walking Dead Event

De prijswinnaars moeten zelf zorgen voor: vervoer van en naar locatie van het The Walking Dead Event.

De winnaar van de hoofdprijs dient tenminste 18 jaar te zijn (hierna te noemen: genodigde). Genodigde en de winnaar dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort.

De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van FOX.

De prijswinnaars en genodigde geven Fox Networks Group toestemming om naam, alsmede foto’s, videobeelden en /of geluidsopnamen van de prijswinnaars en genodigden te gebruiken voor publicatie en/ of promotionele doeleinden en verlenen alle andere medewerking, voor zover door partijen gewenst.

Fox Networks Group alsmede haar participanten ten aanzien van de betreffende spel(en) of prijsvraag zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen prijs geheel voor eigen risico van de winnaars en/of genodigden en geschiedt voor eigen rekening. Ziggo alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de winnaar(s) en/of genodigden, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de winnaar(s) en/of genodigden mocht(en) lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan/ kunnen deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.

De specifieke actievoorwaarden kunnen te allen tijde door Fox Networks Group worden aangepast.

Deze specifieke actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Deelname aan de prijs is geheel voor eigen risico, Fox Networks Group, de ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade danwel verlies en/ of diefstal van enig eigendom van een of meer van de winnaar en genodigde, direct en/ of indirect, die het gevolg is van, of op enige andere wijze verband houdt met deze actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de winnaar en genodigden mochten lijden omdat hij /zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de actie, dan wel de prijs niet in ontvangst kan nemen ofwel veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel anderssoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van FOX aanvaard je dit volledige reglement. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is FOX gerechtigd een andere winnaar te trekken.

De deelnemer verleent aan FOX toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door FOX beheerde media.

De deelnemer vrijwaart FOX van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de prijs dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Amsterdam.

Door deelname aan de winactie verklaart de prijswinnaar de actievoorwaarden te hebben ontvangen, volledig te begrijpen en goed te keuren.