ALGEMENE VOORWAARDEN FOX THE WALKING DEAD S8B WINACTIE

SPELREGELS ‘TWD S8B WINACTIE’

Alle werknemers van FOX Networks Group B.V. (“FOX”) zijn uitgesloten van deelname aan de prijsvragen van FOX.

Door het beantwoorden van de vragen op Facebook gaat u automatisch akkoord met deze specifieke actievoorwaarden.

De prijs bestaat uit een reis naar London – reis en transfer – voor twee personen met toegang tot Walker Stalker con en een kans om de cast van The Walking Dead te ontmoeten, of duotickets voor de The Walking Dead Tour en attractie in Moviepark Germany*, of een The Walking Dead-Mug.

De deelnemer aan de opdracht (de videoposts op Facebook.be/foxtvbe op 25 februari en 4 maart)  kan middels het achterlaten van de gegevens (NAW + emailadres + telefoonnummer) kans maken op een The Walking Dead Mug (10 stuks) of een duoticket voor de The Walking Dead tour en attractie in Moviepark Germany (4 duotickets) of een reis naar Londen te winnen (1 reis voor 2 personen).

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgenomen in een bestand en zullen vertrouwelijk en conform de van toepassing zijnde privacy wetgeving worden behandeld. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze actie gebruikt, behalve na nadrukkelijke toestemming van de deelnemer.

De winnaar van de hoofdprijs (reis naar Londen) dient tenminste 18 jaar te zijn (hierna te noemen: genodigde). Genodigde en de winnaar dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort.

De winnaars zullen op 1 en 8 maart 2018 door een jury worden uitgekozen uit alle personen die hebben meegedaan met de bovenstaande prijsvraag.

De winnaar zullen via Facebook op de hoogte worden gebracht.

Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijswinnaars en genodigden geven FOX toestemming om naam, alsmede foto’s, videobeelden en/of geluidsopnamen van de prijswinnaars en genodigden te gebruiken voor publicatie en/of promotionele doeleinden en verlenen alle andere medewerking, voor zover door partijen gewenst.

FOX alsmede haar participanten ten aanzien van de betreffende spel(en) of prijsvraag zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen prijs geheel voor eigen risico van de winnaars en/of genodigden en geschiedt voor eigen rekening. FOX alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de winnaar(s) en/of genodigden, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de winnaar(s) en/of genodigden mocht(en) lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan/kunnen deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.

De specifieke actievoorwaarden kunnen te allen tijde door FOX worden aangepast.

Deelname aan de prijs is geheel voor eigen risico, FOX, de ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade danwel verlies en/of diefstal van enig eigendom van een of meer van de winnaars en genodigden, direct en/of indirect, die het gevolg is van, of op enige andere wijze verband houdt met deze actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de winnaars en genodigden mochten lijden omdat hij /zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de actie, dan wel de prijs niet in ontvangst kan nemen ofwel veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van FOX aanvaard je dit volledige reglement. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is FOX gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

De deelnemer verleent aan FOX toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door FOX beheerde media.

De deelnemer vrijwaart FOX van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Op de actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de prijs dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.

Door deelname aan de winactie verklaart de prijswinnaar de actievoorwaarden te hebben ontvangen, volledig te begrijpen en goed te keuren.

*The Walking Dead tour in Moviepark Germany vindt plaats op de data te vinden op www.moviepark.de/twdbfan-tour en wordt in het Duits gegeven. Reservering is verplicht en FOX is niet verantwoordelijk indien de tours volzet zijn, de winnaar kan dan Moviepark Germany en de The Walking Dead attratie bezoeken.

Serie-informatie