ALGEMENE VOORWAARDEN FOX SUMMER OF SERIES WINACTIE

SPELREGELS ‘SUMMER OF SERIES WINACTIE’

Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door FOX Networks Group Netherlands B.V, gevestigd te (1101 AX) Amsterdam aan de Passage 144, KvK 34115437 (hierna: ‘FOX’) georganiseerde winactie op Facebook en Instagram (hierna: ‘de Actie’).

 1. Deelname

1.1 Deelname aan de Actie is mogelijk door het mogelijk door het maken van een screenshot van de Facebookvideo’s die onderdeel uitmaken van de winactie. Als het screenshot het logo bevat van de Summer of Series en vervolgens wordt geplaatst in de reacties onder desbetreffende Facebookvideo met antwoord op de schiftingsvraag, is het een geldige deelname.

De Actie loopt van maandag 30 juli tot en met 30 augustus

1.2 Deelname aan de Actie is gratis.

1.3 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en verklaart hij of zich te zullen houden aan de voorwaarden die aan de Actie zijn verbonden en/of op energlei wijze daarop betrekking hebben. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Actievoorwaarden.

1.4 Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van FOX, alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.

 1. Bepalen van de winnaar

2.1 Uitsluitend indien je deelneemt middels de in artikel 1.1 omschreven wijze, maak je kans op een prijs.

2.2 De winnaars worden vastgesteld door middel van een jury.

2.3 De winnaars worden bekend gemaakt op 29 augustus

en zullen via de Facebook pagina van FOX op de hoogte worden gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.4 De winnaar van de prijs dient tenminste 18 jaar te zijn en woonachtig in België.

2.5 FOX is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

 1. De prijs

 3.1 De prijs bestaat uit een FOX powerbank (t.w.v. 16,36 euro ) of een Apple iPad (t.w.v. 359).

3.2 De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden binnen de 48uur na contactname, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is FOX gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

3.3 De prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin deze zich bevindt. FOX is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

 1. Persoonsgegevens en Privacybeleid

 4.1 Wie is de gegevensbeheerder?

FOX (hierna de ‘gegevensbeheerder’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van deelnemer. Er kan op het volgende e-mailadres contact worden opgenomen met FOX: fngprivacy_nl@fox.com.  

4.2 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De gegevensbeheerder verwerkt de door deelnemer verstrekte persoonsgegevens (hierna de 'gegevens') en de gegevens die tijdens de deelname aan de Actie worden verzameld. De gegevens omvatten: voornaam, achternaam, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode, stad en land.

4.3 Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

De gegevens worden voor de volgende doeleinden door de gegevensbeheerder verwerkt:

 1. Om het contract waaraan deelnemer deelneemt uit te voeren en om deel te kunnen nemen aan de Actie, inclusief het beheer en de afwikkeling van deze Actie;
 2. Om aan wettelijke verplichtingen of aan bevelen van de bevoegde autoriteiten te voldoen (de doeleinden onder a) en b) worden gezamenlijk gedefinieerd als de 'contractuele doeleinden');
 3. Om een zakelijke transactie te voltooien, zoals een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van de beheerder, inclusief eventueel faillissement of vergelijkbare procedures (hierna gedefinieerd als de 'doeleinden met betrekking tot legitieme belangen').
 4. Volgend op voorafgaande toestemming van deelnemer, (i) voor de promotie van producten en diensten door de beheerder of door derden die actief zijn in de volgende sectoren media, uitgeverij door aanbiedingen, acties en andere marketingcommunicatie via traditionele post, per e-mail, SMS, telefoon, chat en sociale media (ii) voor profilering, om de bovengenoemde marketingactiviteiten aan te passen aan de interesses en behoeften van de klanten (hierna gedefinieerd als de 'marketingdoeleinden').

4.4 Op basis van welke rechtsgrondslag verwerken wij gegevens van deelnemer?

De gegevensverwerking is verplicht voor de contractuele doeleinden, aangezien dit noodzakelijk is voor de deelname aan de Actie in het geval van punt a) onder artikel 4.3 hierboven, en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen in het geval van punt b) onder artikel 4.3 hierboven.

De verwerking voor legitieme belangen is noodzakelijk om het rechtmatige belang van de gegevensbeheerder en zijn tegenpartijen te vervullen om de economische activiteiten onder letter c) van artikel  4.3 te verrichten volgens par. 3 artikel 6 van de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'algemene verordening gegevensbescherming'). Deze verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van deelnemer, aangezien de gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. De verwerking op basis van legitieme belangen is niet verplicht en deelnemer kan op elk moment bezwaar maken zoals uiteengezet in artikel 4.8 van deze Actievoorwaarden, maar in dat geval mogen de gegevens niet verder worden gebruikt voor legitieme belangen.

De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt naar believen. Als deelnemer geen toestemming verleent, kan deelnemer onze generieke marketingcommunicatie of de op deelnemers interesses en behoeften gebaseerde communicatie niet ontvangen. Deelnemer kan de toestemming conform de instructies in artikel 4.8 van deze Actiewoorwaarden herroepen.

4.5 Hoe verwerken wij de gegevens van deelnemer?

De gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd die zorgen voor veiligheid, vertrouwelijkheid en het vermijden van ongeoorloofde toegang.

4.6 Wie heeft er toegang tot de gegevens van deelnemer?

De gegevens worden voor alle hierboven beschreven doeleinden door de gegevensbeheerder verwerkt.

De gegevens kunnen voor contractuele doeleinden ook worden doorgegeven aan de volgende categorieën van derden die taken uitvoeren die nodig zijn voor en die verband houden met de uitvoering van de actie (en eventuele uitreiking van de prijzen) binnen de Europese Unie en, binnen de grenzen die worden vermeld in artikel 4.7  hieronder, buiten de Europese Unie, zoals aan: (i) dienstverleners die hulp bieden bij de uitvoering van de actie, waaronder bekroonde organisatiebureaus, fiscale en juridische advieskantoren, (ii) IT- of archiveringsserviceproviders, (iii) groepsmaatschappijen. De gegevens kunnen om legitieme belangen gedeeld worden met (i) adviseurs op het gebied van belastingadvies en juridisch advies, (ii) gevolmachtigde bedrijven of een afgestoten bedrijfsonderdeel, potentiële kopers van de gegevensbeheerder en bedrijven die het resultaat zijn van mogelijke fusies, splitsingen of andere zakelijke transacties met betrekking tot de gegevensbeheerder, ook in het kader van de activiteiten die voor dergelijke transacties functioneel zijn en (iii) bevoegde autoriteiten. De gegevens kunnen uiteindelijk voor marketingdoeleinden aan bedrijven die tot de groep behoren en aan serviceproviders worden verstrekt.

De hierboven genoemde partijen kunnen eventueel als gegevensverwerkers of onafhankelijke gegevenscontroleurs optreden. De bijgewerkte lijst met externe gegevensverwerkers is op het hoofdkantoor van degegevensbeheerder beschikbaar en kan worden opgevraagd door op het volgende e-mailadres contact op te nemen met de gegevensbeheerder fngprivacy_nl@fox.com.

4.7 Worden de gegevens van deelnemer naar het buitenland overgedragen?

De  gegevens van deelnemer kunnen worden overgedragen aan landen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte. Voor overdracht van gegevens vanuit de EER naar landen die de Europese Commissie beschouwt als landen met onvoldoende gegevensbeschermende bepalingen, hebben wij passende en geschikte maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen en de overdracht ervan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te laten plaatsvinden, zoals standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie, overeenkomstig de artikelen 45 en 46 van de algemene verordening gegevensbescherming, zijn goedgekeurd.

Deelnemer heeft het recht om een kopie van de bovenstaande maatregel of nadere informatie te verlangen over de overdracht van zijn/haar gegevens. Deelnemer kan dit doen door contact op te nemen met de gegevensbeheerder op het adres dat in artikel 4.8 van deze Actievoorwaarden wordt vermeld. 

4.8 Welke rechten heeft deelnemer met betrekking tot zijn/haargegevens?

Deelnemer heeft te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te krijgen dat zijn/haar gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (ii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en om in alle gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen.

Deelnemer kan dit recht uitoefenen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres fngprivacy_nl@fox.com.

Deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer er niet aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan.

4.9 Wat gebeurt er op 25 mei 2018 als de Algemene Verordering Gegevensbescherming van kracht wordt?

Op 25 mei 2018 wordt de algemene verordening gegevensbescherming van kracht en zijn de volgende bepalingen van toepassing, die vóór die datum niet van toepassing waren:

A. Bewaarperiode met betrekking tot de gegevens van deelnemer

De verzamelde gegevens (i) voor contractuele doeleinden en legitieme belangen worden zolang de actie duurt, bewaard, plus 2 jaar na de beëindiging van het contract uit hoofde van de actie, met uitzondering van de extra bewaarperiode die nodig is voor eventuele verdediging of zoals door de bevoegde autoriteiten of toepasselijke wetgeving vereist is; (ii) worden voor marketingdoeleinden op grond van artikel 4.3 letter c) punt (i) van deze Actievoorwaarden net zolang bewaard als het contract uit hoofde van de actie duurt plus 24 maanden na de beëindiging van het contract, terwijl de gegevens voor de marketingdoeleinden onder artikel 4.3 letter c) punt (ii) van deze Actievoorwaarden gedurende een periode van 12 maanden na de verzameling ervan worden bewaard.

Aan het einde van de bewaartermijn worden de gegevens van deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

B. Aanvullende rechten

Naast de rechten die in artikel 4.8 van deze Actievoorwaarden vermeld zijn en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming, heeft deelnemer tevens op elk gewenst moment het recht om:

 1. De gegevensbeheerder te vragen de geversverwerking te beperken, waarbij:
  • De deelnemer de nauwkeurigheid van de gegevens betwist totdat we voldoende stappen hebben ondernomen om de juistheid ervan te rectificeren of te verifiëren;
  • De verwerking onwettig is, maar deelnemer niet wil dat wij de gegevens wissen;
  • Wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar deelnemer de gegevens zelf nodig hebt ter vaststelling of uitvoering van zijn/haar wettelijke rechten of om zich te verdedigen tegen juridische claims; of
  • Deelnemer bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking uit hoofde van legitieme belangen en in afwachting is van of de gegevensbeheerder dwingende legitieme redenen heeft om de verwerking voort te zetten.
 2. Bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens vaN deelnemer;
 3. Te verlangen dat de  gegevens van deelnemer onmiddellijk worden gewist;
  Een elektronische kopie van de door deelnemer aan ons verstrekte gegevens te verlangen, als deelnemer zijn/haar  gegevens naar  zichzelf of naar een andere provider wil laten overdragen ('dataportabiliteit'), als de gegevens automatisch verwerkt worden en de verwerking ofwel plaatsvindt (i) op basis van toestemming van deelnemer of (ii) op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract uit hoofde van de actie; en
 4. Een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

4.10 De deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van de gegevensbeheerder.

 1. Aansprakelijkheid en overige voorwaarden

5.1 FOX is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname van de Actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de winnaar. Daarnaast is FOX op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de prijs.

5.2 Deelname aan de Actie is geheel voor eigen risico, FOX , de ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade danwel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de winnaars , direct en/of indirect, die het gevolg is van, of op enige andere wijze verband houdt met deze Actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de winnaars mochten lijden omdat hij /zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Actie, dan wel de prijs niet in ontvangst kan nemen ofwel veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden.

5.3 De deelnemer verleent aan FOX toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door FOX beheerde media.

5.4 De deelnemer vrijwaart FOX van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

5.5 FOX behoudt zich het recht voor de Actie voortijdig te beë Voortijdige beëindiging zal in beginsel bekend worden gemaakt via het medium waarbinnen de actie plaatsvond.

5.6 De Actievoorwaarden kunnen te allen tijde door FOX worden aangepast.

5.7 (Win)acties op Facebook zijn op geen enkele wijze gesponsord of verbonden aan Facebook en Facebook is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud van) dergelijke acties.

5.8 Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

5.9 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van FOX.

5.10 Op de Actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie en/of deze Actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.